• นางสาวฉวีวรรณ ศุกรวัชรินทร์
  ผู้อำนวยการ

 • นางสาวพิมพา อิ่มมาก
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • นางสาวจิตติมา พิทักษ์ปกรณ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • นางสาวสุพัตรา เอกอุ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • นายพงษ์ไพร แสนสุภา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ สู่ความสากล" พันธกิจ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากลภายใต้หลักคุณธรรมนำวิชาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ให้บริการและพัฒนาชุมชนด้านวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการเอกสาร
Last update
 
26/2/2557
 
25/12/2556
 
25/12/2556
 
25/12/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556
 
6/8/2556

 


 

 
 

 


Copyright@ 2013 Nongkhai vocational college
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ออกแบบและพัฒนาโดย : ไอทีซอฟต์ e-mail : chin-li@windowslive.com