ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย โดยนายมงคลแก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
พร้อมด้วยคณะผู่บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมปฏิบัติและดำเนินการควบคุม
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีบริการจุดล้างมือ
ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัย(ก่อนและหลังการทำงาน)