มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นำโดย ผอ.มงคล แก้วรอด และนายโกวิท จันทะปาละ ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัตงานในการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันอังคาร ที่ ๒๙แ กันยายน ๒๕๖๓