ข้อกำหนด 9 ประเภท ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 2563
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 2563
ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2563
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2563
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 2563
ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ 2563
ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์ (การป้องกันโรคติดต่อ) 2563
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2563
ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ Mini Smart Farms 2563