ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการจัดการน้ำเสีย และการประหยัดน้ำภายในสถานศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

แนวทางการดำเนินการเพื่อลดการใช้สาธารณูปโภค

แผนผังด้านการจัดการน้ำเสีย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

แผนผังด้านการจัดการน้ำเสียย่อยแต่ละอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย