โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นที่อาจสูญหายไป วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย