ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร เป็นประธานเปิดงานในพิธี การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคและระดับชาติต่อไป เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงสามารถทางวิชาชีพ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕