การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.มงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และได้รับเกียรติจาก ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด และเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และระดับชาติต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๐๘๓ คน