โคงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นำโดยผอ.มงคล แก้วรอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมโคงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย และเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ วันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอนันตนาคราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย