เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานราชการที่ผ่านการประเมิน โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาหนองคาย และนายพงษ์ไพร แสนสุภา เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานราชการที่ผ่านการประเมิน โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย จำนวน 88 ราย โดยแบ่งเป็นระดับทอง 67 หน่วยงาน ระดับเงิน 16 หน่วยงาน และระดับทองแดง 5 หน่วยงาน โดยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.)เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ