กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม รับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมแก่เด็ก และเยาวชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม รับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมแก่เด็ก และเยาวชนตามกรอบการดำเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม